Soru Cevap
Her türlü sorunuzu BODTO yetkililerine buradan sorabilirsiniz. Sorularınız ve verilen cevaplar en kısa sürede sistemde yayınlanacaktır. İlginize ve desteğinize teşekkür ederiz.
Anonim Şirket Genel Kurul Yönetim Kurulu Seçimi
Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile bir kişi seçebilir miyiz?

Şirket anasözleşmesinin yönetim kurulu ve süresi maddelerine bakılması gerekir.

Anasözleşmesinde öngörülen süreler geçerlidir.

Tescile tabi hususun başvuru süresi
Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü"ne  tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 30– (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.

(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır

Ticaret Sicili Gazetesinin İnternette Görülmesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği ve çıktı alabileceğimiz bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

Yeni Kurulacak Şirketin Defter Tasdiki
Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

Ticaret Sicil ve Oda kaydımın kapanması
Şahıs işletmesiyim vergi kaydımı kapattım. Ticaret Sicil ve Oda kaydımın kapanması için ne yapmam gerekiyor?
Vergi Dairesi ticareti terk yazısının bir örneği ve Odamız web sitesinde mevcut örnek dilekçeler ve mal beyan formu ile başvurulması sonucunda, kayıt silme harcının ve aidat ödemelerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicil ve oda kaydınızın silinmesi mümkündür.
Şirket Şube Tescil Masrafı
Şirket şube tescili için ne kadar ödeme yapacağız?
Şube açılış masrafı yaklaşık 3.000 TL civarındadır. Bu ücret şube yetkili kişi sayısına ve ilan edilecek hususun kelime sayısına göre farklılık gösterebilir.
Şirket Kuruluş Tescil Masrafı
Şirket Kuruluş tescili için ne kadar ödeme yapacağız?
Şirket kuruluş masrafı yaklaşık 2.000,00 TL. civarındadır. Bu ücret ana sözleşme kelime sayısına göre farklılık gösterebilir.
Anonim Şirket Ortak yapısı
Bir anonim şirketin ortak yapısını nasıl öğrenebilirim?

Ticaret Kanunu"nun ilgili maddelerine göre anonim şirketlerin kurucularından sonraki ortakları ve ortak değişiklikleri tescile tabi olmadığından ticaret sicili kayıtlarından ortakların tespiti mümkün olamamaktadır. Ancak her yıl yapılması gereken genel kurulda toplantıya katılan ortakların listesi genel kurulun ekinde Müdürlüğümüze verilmektedir. Sicil kayıtlarından hazirun cetveli incelenebileceği gibi, bu belgeden örnek de alınabilmektedir.

ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ MASRAFI
ŞAHIS ŞİRKETLERİN KURULUŞ MASRAFI NE KADARDIR.
Şahıs Şirket Kayıtlarında; Ticaret Sicil Harcı, Ticaret Sicil Gazetesi İlan Ücreti, Kaydiye, İşlem Ücreti toplam masrafı yaklaşık 1.600-TL civarındadır.
Limited Şirketi
Limited Şirketi ortağı olan bir tüzel kişi müdür seçilebilir mi?

Tüzel kişi müdür seçilebilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği olması gerekir.

Limited Şirket Ortağı
Limited Şirketin tüm ortakların on sekiz yaşından küçük olması mümkün müdür?

6102 sayılı Kanun"un birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, hakkında kazai rüşt kararı verilmemiş küçük, kendi başına şirketi yönetim hakkı ile temsil yetkisini kullanamayacağından, en azından bir ortağın fiil ehliyetine sahip olması gerekecektir.

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı
Hangi Anonim Şirketinin genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi katılmak zorundadır?

Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Genel Kurul Toplantısı
Olağan genel kurul toplantısı ne zaman yapılır?

Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini izleyen yılın ilk üç ayı içinde yapılması gerekiyor.

Firma Sicil Dosyası
Firmanın Sicil dosyasını nasıl ve nereden inceleyebilirim, evrak örneği alabilir miyim?

Kanun gereği aleni olan ticaret sicili kayıtları herkes tarafından inceleneceği gibi belgelerden harcını ödeyerek örnek alınabilir veya dilekçe ile yazılı bilgi talep edilebilir. Bu düzenlemeye uygun olarak dilekçe ile Ticaret Sicil Birimimize müracaat edilerek harcın ödenmesi halinde, sicil dosyasından nüfus bilgilerini içeren belgeler hariç diğer belgelerden örnek alınabilir.

Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri
Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin İnternet üzerinden görüntülendiği bir web sitesi var mı?
2004 yılı ve sonrasında yayınlanan Sicil Gazetelerine www.ticaretsicil.gov.tr adresinden   ücretsiz üye olarak sorgulayabilir ve çıktı alabilirsiniz.
Yeni firma kuruluşu
Yeni firma kuruluşu için nasıl bir yol izlenmelidir?
Mersis sistem üzerinden MERSİS-TESCİL BAŞVURU-KURULUŞ İşlemleri adımlarından ilgili kuruluş işlemi başlatılarak, tüzel kişilerde anasözleşme, gerçek kişilerde taahhütname metni oluşturulur ve talep numarası alınır, talep numarası alındıktan sonra müdürlüğümüzü arayarak Mersis sistemi üzerinden onay istenmesi gerekir. Tescil için http://www.bodto.org.tr adresli sayfamızın Hizmetler bölümünden tescil işlemleri adımında belirtilen belgeler ile müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yetki Belgesi ve Sicil Tasdiknamesi
Yetki belgesi ve Sicil Tasdiknamesi alabilmek için ne yapmam gerekir?
Dilekçe ile talep edilir, dilekçede yetki belgesinin nereye verileceği açıkça yazılı olmalı ve belge harca tabidir.
limited şirket şubesi
İstanbuldaki limited şirketi için bodrumda şube açmak istiyoruz. gerekli olan işlemler ve belgeler nelerdir acaba?

Limited şirket şube tescil için http://www.bodto.org.tr/content.php?id=00152&lang=tr Linkinden tüm belgelere ulaşabilirsiniz.

Kredi
Merhaba Çift Vatandaşım kısa süre önce Yurtdışından geldim ve Bodrumda Bir Limited Şirketi açtım . Duyduğuma göre yabancı uyruklu olan ve iş kuranlara 50.000 Tl yardım kredi veriyormuşşunuz. Doğrumudur. Teşekkürler
Krediler konusunda Bankacılık sistemi içinde ya da KOSGEB İl Müdürlüğü Sistemi içinde gerekleri yerine getirmelisiniz.
Bodto hizmet binası ihalesi hk
Bodto hizmet binası ihale sonucu halen neden yayınlanmadı?

Süreç devam etmektedir. Sonuçlanınca kamuoyuna duyurulacaktır.